ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្ត រហូតដល់ 30$
ដាក់ប្រាក់30$ទទួលបានខ្នើយភ្លាមៗ
ប្រម៉ូសិនប្រាក់ត្រឡប់លើកីឡារហូតដល់ 300%
ដាក់ប្រាក់ 30$ ទទួលបាន កំប៉ុង យេទី
ចាក់វ៉ាក់សាំង ដើម្បីទទួលបាន 10$ ហ្វ្រី
ទាញយកកម្មវិធី FAFA191 App ទទួលបាន 2$ ភ្លាមៗ
ប្រូម៉ូសិន ចែករង្វាន់ ផ្តល់ជូនរង្វាន់យ៉ាងសន្ទឹកសន្ទាប់
ការចាប់រង្វាន់ពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍ !! ឈ្នះជាទឹកប្រាក់រហូតដល់$288 !
រង្វិលជុំនៃ ការភ្នាល់បាល់ ( ប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់បំផុត $688 )
ផ្ទុះបុងបក ថែមលុយជូន 250$
បង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនវិញ 10% សំរាប់បាល់ទាត់
ហ្គេមបាញ់ត្រី បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 10%
បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 5%
បង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនវិញដល់ទៅ 388$
ថែមជូន 10$ សម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើត
សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 100% 
សមាជិកថ្មី ដាក់ប្រាក់ 2$ ថែម 4$
ដាក់ប្រាក់ 3$ ថែមជូន 0.2$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 5$ ថែមជូន 1$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 20$ ថែមជូន 2$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 50$ ថែមជូន 3$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ភ្នាល់បាល់ បង្វិលប្រាក់សង 0.5% ជារៀងរាល់ថ្ងៃ (អត្តនោម័ត)
កីឡាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.25% (អត្តនោម័ត)
កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%
ហ្គេមស្លត់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%