ដាក់ប្រាក់ 30$ ទទួលបាន កំប៉ុង យេទី
សមាជិកថ្មី ដាក់ប្រាក់ 3$ ថែម 5$
ដាក់ប្រាក់ 3$ ថែមជូន 0.2$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 5$ ថែមជូន 1$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 20$ ថែមជូន 2$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
ដាក់ប្រាក់ 50$ ថែមជូន 3$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម
សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 100% 
ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្ត រហូតដល់ 30$
បង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនវិញដល់ទៅ 388$
កីឡាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 1%
កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%
ហ្គេមស្លត់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%